parallax background

Zeezicht Verhuur Egmond logo

ZEEZICHT VERHUUR EGMOND

Algemene Huur Voorwaarden

Voor uw informatie!
parallax background

Bevestiging van uw boeking

Een boekingsaanvraag kan telefonisch of via internet gedaan worden. Zeezicht Verhuur Egmond zendt daarna een boekingsbevestiging waarin informatie staat over de aanbetaling en restantbetaling. Als de aanbetaling is voldaan, is de boeking bevestigd en is de huurder aan de overeenkomst (verder te noemen: de boeking) gebonden.

Betaling

De huursom zoals deze in de boekingsbevestiging gepubliceerd staat, bestaat uit:
• Bruto huurbedrag;
• Borg;
• Schoonmaakkosten (éénmalig per boeking);
• Toeristenbelasting (per persoon, per nacht);
• Extra toeslagen (bijv. bedlinnen, badhanddoeken- , keukenlinnenset).

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:
• Aanbetaling 40% van de totale huursom: bij boeking binnen een week te voldoen;
• Restbetaling 60% van de totale huursom: uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum te voldoen.

Als de boeking binnen 30 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele huursom worden voldaan.

Voor zowel de aanbetaling als het restantbedrag geldt dat als de huurder niet tijdig heeft betaald, Zeezicht Verhuur Egmond de huurder een kosteloze betalingsherinnering zendt, waarin de huurder een termijn van drie kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij/zij gerechtigd de huurder toegang tot de vakantieaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Aankomst- en vertrektijd

De aankomst- en vertrektijd worden vermeld in de bevestiging. Eventuele afwijkingen van tijden worden in overleg met de huurder besproken en via email of telefonisch bevestigd. Indien zich bijzondere omstandigheden op de dag van aankomst voordoen (bijv. een onverwachte storing), behoudt Zeezicht Verhuur Egmond het recht de aankomsttijd te verplaatsen. De huurder wordt hier zo spoedig mogelijk en bij voorkeur telefonisch over geïnformeerd op het telefoonnummer dat is doorgegeven aan Zeezicht Verhuur Egmond.

Borgsom

De borgsom bedraagt € 150,- en dient ter waarborging van schade en/of kosten;
De borgsom dient vooraf te worden voldaan;
Als de accommodatie op de dag van vertrek netjes en schadevrij is achtergelaten ontvangt de huurder de borgsom binnen 1 week na vertrek weer retour op zijn bankrekeningnummer.

Annulering/wijziging door de huurder

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de overeenkomst, kunnen alleen op verzoek van de huurder zelf en in overleg met Zeezicht Verhuur Egmond plaatsvinden. Zeezicht Verhuur Egmond heeft het recht een wijziging te weigeren en/of een berekening te maken van meer/minderkosten.

Annulering

Wij raden u aan zich te verzekeren tegen annulering. U kunt een annuleringsverzekering afsluiten bij uw reisverzekering.

Annulering dient per email aan Zeezicht Verhuur Egmond te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering zendt Zeezicht Verhuur Egmond een annuleringsbevestiging naar u toe.

Bij annulering betaald de huurder €25,- administratiekosten en een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:

• bij annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de huurperiode, 15% van het bruto huurbedrag;
• Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor aanvang van de huurperiode, 50% van het bruto huurbedrag;
• Bij annulering binnen twee tot één maand voor aanvang van de huurperiode, 75% van het bruto huurbedrag;
• Bij annulering binnen één maand voor aanvang van de huurperiode, 90% van het bruto huurbedrag;
• Bij annulering op de dag van aankomst, 100% van het bruto huurbedrag;
• Bij annulering tijdens het verblijf, de complete reissom incl. alle toeslagen.

Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en overige toeslagen zijn bij annulering niet verschuldigd tenzij tijdens het verblijf wordt geannuleerd.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van de verhuurder, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Gebruik door derden

Gebruik door derden van de vakantieaccommodatie is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Voortijdig vertrek van de huurder

De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

Annulering van de boeking door Zeezicht Verhuur Egmond

Zeezicht Verhuur Egmond kan de boeking zonder gevolgen annuleren. Annuleren door correctie van fouten in de berekening van de reisgelden of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk doch binnen 1 week na bevestiging van de aanvaarding te geschieden onder opgaaf van reden. De huurder heeft in dat geval recht op restitutie van eventueel betaalde gelden.

Zeezicht Verhuur Egmond kan de boeking door onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang opzeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor de gehuurde vakantieaccommodatie niet beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen zijn: verkoop van de accommodatie, het onbewoonbaar zijn van de accommodatie, onvoorziene beëindiging van de verhuur door de eigenaar van de accommodatie.

Indien Zeezicht Verhuur Egmond de accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend is Zeezicht Verhuur Egmond gerechtigd om de boeking te annuleren. De huurder krijgt in dat geval zijn huursom terug doch heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. De eigenaar zal zich in zo een geval inspannen om de huurder een zo goed mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode. De eigenaar kan hier bij uitvoering van de rechten en verplichtingen worden vertegenwoordigd door Zeezicht Verhuur Egmond.

Annulering van de boeking door Zeezicht Verhuur Egmond als de huurder verzaakt

Zeezicht Verhuur Egmond is gerechtigd om de boeking schriftelijk of per e-mail direct te ontbinden en onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goede huurder niet nakomt. In dergelijke gevallen heeft de gast geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder. De eigenaar kan hier bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen worden vertegenwoordigd door Zeezicht Verhuur Egmond.

Aansprakelijkheid / klachten / schade

1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie ontstaan aan de accommodatie, het inventaris en alle zaken die tot gehuurde accommodatie behoren als gevolg van het verblijf, voor zover het gaat om schade die aan de huurder, de medehuurder(s) en /of derde(n) kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst de accommodatie en het inventaris goed te inspecteren op gebreken of tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert meldt u dit dan direct aan ons.

2. Zeezicht Verhuur Egmond en de huiseigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, verlies, diefstal of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de accommodatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor evt. (geluids) overlast van aangelegen accommodaties, bouw -, renovatiewerkzaamheden etc. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of het niet deels functioneren van internet.

3. Als u een klacht hebt over de vakantieaccommodatie vragen wij u deze direct aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor bellen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Zeezicht Verhuur Egmond zal uw klacht serieus nemen en zal proberen deze naar tevredenheid op te lossen.

Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.